Beta Theta Pi

Eta Gamma Chapter

Email: fiubeta.president@gmail.com

President: Arian Monzon